Međunarodna bezbednost

Master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Modul Međunarodna bezbednosti ima za cilj da studentima pruži snažno utemeljenje u savremenim studijama bezbednosti, širok dijapazon novih koncepata i analitičkih instrumenata za bolje razumevanje ljudske, nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti, metodološke alatke za samostalni istraživački rad, kao i nove veštine koje će ih pripremiti za karijeru u oblasti nacionalne i međunarodne bezbednosti.

Voditelj modula je Filip Ejdus i njegovu biografiju možete pogledati ovde. Predavači koji drže nastavu na ovom modulu su: Dragan Simić, Nemanja Džuverović, Daša Duhaček, Siniša Tatalović, Maja Kovačević, Miroslav Hadžić, Goran Tepšić, Miloš Hrnjaz i mnogi drugi. U nastavi pomažu asistent Marko Kovačević i istraživačica-saradnica Tijana Rečević.

Svake godine, studentima predavanja drže i gostujući predavači koji dolaze iz akademskog sektora, sektora bezbednosti i civilnog društva. Neki od predavača koji su prethodnih godina gostovali na ovom modulu su:  Iver B. Neumann, Stefano Guzzini, Lene Hansen, Ivan Čolović, Sonja Stojanović Gajić, Orli Fridman, Vojin Dimitrijević, Cornelius Friesendorf, Laura Sjoberg, Zorana Antonijević, Goran Topalović, Can E. Mutlu, Predrag Petrović, Maja Bjeloš, Saša Đorđević, Luka Glušac, Saša Janković, Jelena Radoman, Dragan Šutanovac, Rodoljub Šabić, Dragan Mladenović, Vuk Vuksanović i mnogi drugi.

Predmeti i nastava

U prvom semestru, obavezni predmeti su: Reforma sektora bezbednosti (6 ESPB) i Master seminar (6 ESPB). Osim toga, studenti mogu da biraju između sledećih predmeta (neophodno je skupiti 18 ESPB): Sekuritizacija i desekuritizacija (6 ESPB), Savremene teorije bezbednosti (6 ESPB), Rod i međunarodna bezbednost (6 ESPB) i Teorije i tipologije sukoba (6 ESPB, nastava na engleskom jeziku).

U drugom semestru, obavezni predmeti su Regionalna bezbednost (6 ESPB) i Završni rad (12 ESPB). Studenti, takođe, biraju (neophodno je skupiti 12 ESPB) između sledećih predemta: Evropska unija kao globalni akter (6 ESPB), Evroatlantska bezbednost (6 ESPB), Međunarodni regionalizam i interregionalizam (6 ESPB) Politička regulacija etničkih sukoba i odnosa (6 ESPB) i Regionalne perspektive mira i sukoba (6 ESPB, nastava na engleskom jeziku).

Pored nastavnih aktivnosti, studenti ovog modula imaju mogućnost da se tokom godine angažuju ekstra-kurikularno kroz stažiranje u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, volontiranje u uredništvu časopisa Journal of Regional Security kao i kroz učestvovanje u Beogradskom bezbednosnom forumu i drugim nacionalnim i međunarodnim konferencijama i radionicama koje se održavaju u partnerstvu sa našom institucijom.

Predavanja i vežbe se održavaju svake nedelje u popodnevnim terminima i prisustvo studenata je obavezno na ovom modulu.

Detaljan progam modula Međunarodna bezbednost je moguće pronaći ovde.

Uslovi studiranja

U prvu godinu studijskih programa master akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije na Fakultetu političkih nauka i druge fakultete iz grupacije društveno-humanističkih nauka, ostvarivši najmanje 240 ESPB, kao i lice koje je završilo osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu političkih nauka ili nekom drugom fakultetu iz grupacije društvenih nauka po propisima koja su važila do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši 300 ESPB.

U ostvarivanju prava upisa na studijski program kandidati imaju jednaka prava koja ne mogu biti ograničavana po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, jezika, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etničkog porekla, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti.

Više o uslovima studiranja možete pročitati ovde.

Konkurs i upis

Za upis na Master akademske studije politikologije – Međunarodne studije (modul Međunarodna bezbednost) potrebno je pratiti procedure koju propisuje Fakultet političkih nauka i blagovremeno objavljuje na svom na sajtu (konkurs se obično raspisuje u julu, dok se prijave podnose u septembru/oktobru).

Uslovi za upis na modul Međunarodna bezbednost su isti kao i za ostale module na ovom master programu. Cena školarine je oko 124.000,00 dinara (akademska 2020/21).

Prijemni ispit se sastoji iz pisanog ispita i intervjua. Pisani ispit obuhvata dva dela – prevod teksta sa engleskog na srpski jezik i izradu eseja na zadatu temu koja se tiče međunarodne bezbednosti. Prijemni ispit traje ukupno 90 minuta. Nakon prijemnog ispita biće održan intervju sa kandidatima. S obzirom na to da je značajan deo literature na engleskom jeziku, dobro poznavanje ovog stranog jezika je posebno važan uslov za upis ovog modula.

Literatura za prijemni ispit: Filip Ejdus, Međunarodna bezbednost: teorije, sektori i nivoi, Čigoja Štampa i Fakultet političkih nauka, Beograd, 2017 (ili prvo izdanje Službenog glasnika, 2012). Knjigu je moguće kupiti u skriptarnici Fakulteta političkih nauka (Jove Ilića 165, Beograd)

Svi zainteresovani studenti se mogu prijaviti na konkurs za punu stipendiju koji svake godine raspisuje Misija OEBS-a u Srbiji. Tokom godine, Misija OEBS-a u Srbiji za stipendiste organizuje dopunske aktivnosti, poput letnje škole i stručnih poseta bezbednosnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Zainteresovani za stipendiju moraju da se odvojeno prijave i na konkurs za master studije na FPN (15.9. do 30.9.2021.) i na zasebni konkurs za stipendije Misije OEBS-a u Srbiji (16.8. do 17.9.2021).

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Kandidat za upis na studijski program može ostvariti najviše 100 bodova, na osnovu uspeha ostvarenog na osnovnim akademskim studijama, dužine studiranja i rezultata ostvarenog na prijemnom ispitu.

Lice je ostvarilo pravo na upis ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis na teret državnog budžeta.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.

Više informacija o kriterijumima za rangiranje studenata možete pronaći ovde.  

Kalendar prijave i upisa na master akademske studije

  1. Prijava na konkurs će se obaviti u periodu od 15.09. –30.09.2021. godine

(Svakog radnog dana od 12:00 – 14:30 časova u kancelariji broj 21 (prvi sprat kanc. br. 21, pored slušaonice br.3)

  1. Liste prijavljenih kandidata sa podacima o prosečnoj oceni sa prethodnog nivoa studiranja biće objavljene 4.10.2021. godine u 16 časova
  2. Termin prijemnog ispita je 6.10.2021. u 17:00 časova
  3. Prelimininarne rang liste biće objavljene 8.10.2021. godine
  4. Konačne rang liste biće objavljene 11.10.2021. godine
  5. Upis će se obaviti 12. i 13. 10.2021. godine prema rasporedu po studijskim programima
  6. Predstavljanje izbornih predmeta od 18.10.2021. godine
  7. Početak nastave od 25.10.2021. godine